Kominote Crucian an  ak Gwoup “Pitit Manman  Wozè” nan lapenn: Lanmò Madan Marie Yolande Theodat, manman Pè Jean Ralph Ricardy Pompée Theodat .

Kominote Crucian an  ak Gwoup “Pitit Manman  Wozè” nan lapenn: Lanmò Madan Marie Yolande Theodat, manman Pè Jean Ralph Ricardy Pompée Theodat .     Sant Nasyonal Apostolat Ayisyen an tris pou l anonse nouvèl lanmò defen Marie Yolande Theodat ki rive  vandredi 19 novanm 2021 nan Lakou New York a laj de 80 an ou 80 Rekòt Kafe . Madan Marie Yolande Théodat se moun Kwadèboukè. Li te marye avèk defen Pwofesè Jean Theodat, youn nan moun estwòdinè ki fèt nan  komin Kwadèboukè.  Nan inyon li ak pwofesè  Jean  Theodat li te fè Marie Marjory Théodat (Ki te mouri nan ane 1997), Bertrand Junior Théodat, Pè Jean Ralph Riccardy Pompée Théodat ak Jean Alain Sheilly Théodat.  Marie Yolande Théodat se te yon edikatè de fòmasyon, yo te konnen li pou imilite li, yon manman ki te trè konsène pou  pitit li yo, yon gwo fanm lafwa, trè fyè de orijin Krisyen li e ki te gen yon gwo pwoksimite ak moun ki nan  fanmi li. Monseyè Pierre André Pierre nan kominyon ak Pastoral Ayisyen Dyaspora a ak Gwoup Pitit Manman Wozè Dyaspora  prezante Sensè Kondoleyans li bay Konfrè li nan Prètriz la Pè Jean Ralph Ricardy Pompée Theodat, Bertrand Junior Théodat ak fanmi, Jean Alain Sheilly Théodat ak fanmi, pou Madame Ginelle Raphaël (ak fanmi), Délourdes Falaise, pou Pastè Watson Falaise, Dorcé Falaise (tout sè ak frè moun ki mouri a), pou Ginette Exantus, Roudy Exantus, Ronald Exantus, Garry Exantus, pou Berger Théodat, pou Madan Magloire Théodat ak fanmi, pou Darline Content ak fanmi ak tout lòt manm fanmi ki a nan Lapenn Mès antèman Madam Marie Yolande Théodat pral chante samdi 4 desanm 2021 a 10:00 am nan St Matthew Parish ki chita nan 1123 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213. Lapriyè Mgr. Pierre André Pierre ak Anplwaye Sant Nasyonal Apostolat Ayisyen ak Pè Theodat ak   lòt pitit defen an    nan moman tristès sa a. Se pou Granmèt la nan gwo bonte li akeyi Marie Yolande Théodat nan paradi li. Frè Tob La communauté crucienne et le Group Pitit Manman Wozè sont en deuil     Le Centre National de l’Apostolat Haïtien est triste de vous annoncer la nouvelle de la mort de la regrettée Marie Yolande Théodat, née Marie Yolande Falaise, survenue le vendredi 19 novembre 2021 à  New York l’âge de 80 ans.   Mme Marie Yolande Théodat était originaire de la Croix-des-Bouquets et s’était mariée avec le regretté Professeur Jean Théodat, l’un des personnages illustres de la commune de la Croix-des-Bouquets. De leur union sont nés Marie Marjory Théodat (dcd en 1997), Bertrand Junior Théodat, le Père Jean Ralph Riccardy Pompée Théodat et Jean Alain Sheilly Théodat. La regrettée Marie Yolande Théodat était éducatrice de formation, elle était connue pour son humilité, une mère très soucieuse pour ses enfants, une femme de  foi, très fière de ses origines cruciennes. Monseigneur Pierre André Pierre, en communion avec la Pastorale Haïtienne de la Diaspora et le Gwoup Pitit Manman Wozè de la Diaspora (Le groupe des Enfants de la Ste Mère Notre-Dame du Rosaire de la Diaspora, présente ses sincères condoléances à son confrère dans le sacerdoce ministériel, le Père Jean Ralph Riccardy Pompée Théodat, à Bertrand Junior Théodat et famille, Jean Alain Sheilly Théodat et famille, à Madame Ginelle Raphaël (et famille), Délourdes Falaise, au Pasteur Watson Falaise, Dorcé Falaise (tous soeurs et frères de la défunte), à Ginette Exantus, Roudy Exantus, Ronald Exantus, Garry Exantus, à Berger Théodat, à Madame Magloire Théodat et famille, à Darline Content et famille et à tous les autres membres de la famille éprouvée par ce deuil. La messe funéraire de la regrettée Marie Yolande Théodat sera chantée le Samedi 4 Décembre 2021 à 10:00 am à la Paroisse St Matthew sise au 1123 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213 Les prières de Mgr Pierre André Pierre et du Personnel du Centre National de l’Apostolat Haïtien sont avec le Père Théodat et les autres enfants de la defunte en ce moment de tristesse. Que le Seigneur, dans sa grande bonté, accueille Marie Yolande Théodat dans son paradis! Brother Tob The Crucian community and the Gwoup Pitit Manman Woze are in mourning Death of Mrs Marie Yolande Théodat   The National Center for the Haitian Apostolate is sad to announce the news of the death of the late Marie Yolande Théodat, born  Marie Yolande Falaise, on Friday, November 19, 2021 in New York at the age of 80.   Mrs. Marie Yolande Théodat is a native of the city of  Croix-des-Bouquets and married  with the late Professor Jean Théodat, one of the illustrious figures of the town  of Croix-des-Bouquets. From their union were born Marie Marjory Théodat (died  in 1997), Bertrand Junior Théodat, Father Jean Ralph Riccardy Pompée Théodat and Jean Alain Sheilly Théodat. The late Marie Yolande Théodat was an educator by training, she was known for her humility, a mother very concerned for her children, a woman of faith, very proud of her Crucian origins. Monsignor Pierre André Pierre, in communion with the Haitian Ministry of the Diaspora and the Gwoup Pitit Manman Wozè of the Diaspora (The group of the Children of the Holy Mother Our Lady of the Rosary of the Diaspora, presents its sincere condolences to his colleague in the ministerial priesthood, Father Jean Ralph Riccardy Pompée Théodat, to Bertrand Junior Théodat and family, Jean Alain Sheilly Théodat and family, to Mrs Ginelle Raphaël (and family), Délourdes Falaise, to Pastor Watson Falaise, Dorcé Falaise (all sisters and brothers of the deceased), to Ginette Exantus, Roudy Exantus, Ronald Exantus, Garry Exantus, to Berger Théodat, to Mrs Magloire Théodat and family, to Darline Content and family and to all the other members of the family affected by this bereavement. The funeral mass of the late Marie Yolande Théodat will be sung on Saturday December 4, 2021 at 10:00 am at St Matthew Parish located at 1123 Eastern Pkwy, Brooklyn, NY 11213 The prayers of  Monsignor  Pierre André Pierre and the Staff of the National Center for the Haitian Apostolate are with Father Théodat and the other children of the deceased at … Continue reading Kominote Crucian an  ak Gwoup “Pitit Manman  Wozè” nan lapenn: Lanmò Madan Marie Yolande Theodat, manman Pè Jean Ralph Ricardy Pompée Theodat .